Toffifee13

17 tekstów – auto­rem jest Tof­fi­fee13.

AK­TUAL­NY STAN

Ko­lej­ny piękny, sza­ry dzień,
Ko­lej­ne jakże zas­ka­kujące porażki,
I ko­lej­ne po­wody by mieć to wszys­tko w dupie.


Ciągle pow­ra­cające we­sołe wspomnienia
I ta fas­cy­nująca bezsilność.


Ale po co się sta­rać ?
A tak, już wiem..
Żeby jak zawsze..
wszys­tko jeszcze bar­dziej się spieprzyło.


Może tak.. przy okazji
zno­wu spot­kam tych miłych ludzi
przez których tak długo cierpiałam.


A może ?
Dla urozmaicenia.
Klęska na­dej­dzie powoli,
Tak...
Żeby bar­dziej bolało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 października 2013, 18:30

Niektóre piosen­ki spra­wiają, że jes­tem smut­na i po raz ko­lej­ny zmusza­ja mnie do ref­lek­sji.. ale mi­mo to lu­bię ich słuchac, bo dają mi siłę do wiel­kich zman. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 września 2013, 23:15

Moj ak­tual­ny stan, to stan czu­wania. W ocze­kiwa­niu na lep­sza przyszlosc, przyg­la­dajac sie sza­rej rzeczy­wis­tosci, be­dac przy­goto­wana na ko­lej­ny cios. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 sierpnia 2013, 23:47

Zaw­sze jes­tem so­ba, po pros­tu do kaz­de­go mam in­dy­widual­ne po­dej­scie ;) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 czerwca 2013, 23:36

War­to się uśmie­chać, bo uśmiech ma kil­ka ta­jem­niczych właści­wości :

- naj­bar­dziej wkurza Twoich wrogów,
- przy­ciąga do Ciebie ludzi,
- poz­wa­la za­pom­nieć o problemach,
- zaw­sze ktoś może się w nim za­kochać ! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 czerwca 2013, 22:07

Ci ktorzy ra­nia, naj­czes­ciej sa­mi wczes­niej zos­ta­li zranieni. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 czerwca 2013, 22:14

Pas­senger - Let Her Go - Ta piosen­ka jest po pros­tu wspaniała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2013, 21:33

Nad­szedł czas, by przes­tać marzyć, a zacząć działać. Tyl­ko czy się uda ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2013, 10:23

Jed­na z naj­wazniej­szych ak­ceptac­ji, to ak­ceptac­ja przez sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 maja 2013, 17:19

Mam ta­kie dni, że jes­tem w me­ga za­jebis­tym hu­morze, ale wys­tar­czy jed­na oso­ba by ta­ki dzień stał sie ko­lej­nym chu­jowym dniem . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 maja 2013, 21:36
Zeszyty
  • orginalne. – Bo naj­ważniej­sze, jest zaw­sze być sobą . Udaując ko­goś in­ne­go, jes­teśmy tyl­ko nieudaną ko­pią ko­goś kim chcieli­byśmy być.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność